บริการจัดทำบัญชี

Accounting Service

: บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด

BPIT ให้บริการจัดทำบัญชีให้แก่ลูกค้าด้วยความถูกต้องและตรงต่อเวลาโดยเจ้าหน้าที่บัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชีอย่างถูกต้องแล้ว ดังนั้น ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าจะได้รับรายงานรายละเอียดทางการเงินและบัญชีที่ดีอันจะทำให้ธุรกิจของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ BPIT มีบริการด้านบัญชี ดังต่อไปนี้ คือ

: ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น

: จัดทำสมุดรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภท

: ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) พร้อมด้วยรายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง, รายละเอียดบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

: จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำเดือน (ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53)

: จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย (ภพ.30)

: จัดทำพร้อมยื่นประมาณการรายได้ครึ่งปี ภงด. 51 และยื่นภาษีประจำปี ภงด. 50

: BPIT Holdings Co,.Ltd

BPIT provides financial information to our clients in a timely and accurate manner by our Certified CPD Professional Staffs. Clients will get well-organized financial records to ensure that your business operations will run more efficiently.BPITprovides a full range of cost effective accounting services including the following:

: Accounting and tax consulting, covering from setting up new accounting system to filing report to legal units

: Preparation of accounting journals, general ledgers

: Account closing and financial statement preparation, including details such as trial balance, accounts receivable and accounts payable sub-ledger

: Monthly tax filing (Phor Ngor Dor 1, 3 and 53)

: Preparation of input tax and output tax report for VAT filing (Phor Por 30)

: Preparation of Corporate Income Tax Filing Half-year and Annually (Phor Ngor Dor 51 and 50)


: จุดเด่นของเรา

: BPIT : ได้รับการรับรอง ISO9001
: BPIT เปิดดำเนินการมานานกว่า 10 ปี
: BPIT มีสำนักงานอยู่ในย่านธุรกิจ (ปิ่นเกล้า) สะดวกต่อการติดต่อ

: รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณนงลักษณ์ ศรีศักดิ์พงษ์ – มือถือ (085) 166 – 6293
สำนักงานโทร (02) 434 3195 – 7
E-mail: nongluk_s@bpit.co.th

: Why us?

: BPIT : ISO9001 certified
: BPIT : >10 years running the business
: BPIT ’s headquarter is easy to find as it’s located in business area (Pinklao)

: For more information, please contact

Khun Nongluk
Mobile Phone +66(85) 166 – 6293
Office +66(2) 434 3195 – 7
E-mail: nongluk_s@bpit.co.th