บริการให้คำปรึกษาระบบ HR และธุรกิจ

BPIT มีบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน HR และการพัฒนาธุรกิจแก่องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย (ทั้งภาครัฐและเอกชน) เพื่อรองรับกับสภาพปัจจุบันที่ระบบงานและธุรกิจมีความซับซ้อนและมีการแข่งขันกันรุนแรงมาก โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ

1. ด้าน HR

: 1.1 จัดทำระบบ Competency (Core Competency/ Management Competency/ Functional Competency)

: 1.2 จัดทำแผนพัฒนาพนักงาน (IDP – Individual Development Plan/ Training Roadmap)

: 1.3 จัดทำระบบ KPIs หรือ BSC (Balanced Scorecard)

: 1.4 จัดทำสายการเติบโตในอาชีพและโครงสร้างเงินเดือน

: 1.5 จัดทำแผนอัตรากำลังคน

: 1.6 พัฒนาแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

: 1.7 จัดทำทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Successor Plan)

2. ด้านพัฒนาธุรกิจ

: 2.1. การพัฒนาองค์กร (OD – Organization Development)

: 2.2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร

: 2.3. การพัฒนางานขาย


งานที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาภาครัฐ (บางส่วน)

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
: แผนอัตรากำลังและโครงสร้างองค์กร
: KPIs
: Core Competency
: Functional Compentency
: โครงสร้างเงินเดือน
: แผนพัฒนาบุคคล

ที่ปรึกษาภาครัฐ (บางส่วน)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) SIPA : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรและทำเป้าประสงค์การทำงาน (KPI) ของทุกฝ่ายงานและของพนักงานทุกคน **ซึ่งแผนได้รับการประเมินคะแนน 5 เต็มจากบริษัท TRIS (องค์กรที่ กพร.ว่าจ้างมาตรวจสอบแผนฯ)
องค์การคลังสินค้า - กระทรวงพาณิชย์
: โครงการจัดทำระบบ Functional Competency ของพนักงานทั้งองค์กร
: โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ

ที่ปรึกษาภาคเอกชน (บางส่วน)

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) : โครงการขยายตลาดในช่องทาง Traditional Trade
บริษัท คังเซน-เคนโก จำกัด (ธุรกิจ MLM) : จัดทำแผนธุรกิจตามแนว Management by Objectives (MBO)
บริษัท นิฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด : บริษัทญี่ปุ่น – ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) จัดทำระบบงาน HR ทั้งระบบ

ที่ปรึกษาภาคเอกชน(บางส่วน)

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) : ผลิตขวดแก้วและขวดพลาสติก – จัดทำ Job Description และ Job Specification ของพนักงานทั้งองค์กร
บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด : ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋อง – โครงสร้างเงินเดือนและระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริษัท นารายณ์ซุปเปอร์แบค จำกัด : ผลิตถุงกระดาษ-ถุงพลาสติก – โครงสร้างเงินเดือน Competency และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

หัวข้อการบรรยาย

: การวางแผนธุรกิจและบริหารองค์กรด้วยระบบ MBO – Management by Objectives
: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
: Workshop - การกำหนด KPIs ให้กับฝ่ายงานต่างๆ
: Workshop – การจัดทำระบบ Balanced Scorecard
: Workshop - การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
: การวางแผนงาน
: เทคนิคการขาย/ ยอดนักขายมืออาชีพ
: พื้นฐานการลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม

หัวข้อการบรรยาย

: พื้นฐาน 5ส
: 5ส ขั้นสูง (การจัดทำมาตรฐานพื้นที่ และเทคนิคการตรวจ 5ส)
: Workshop-การสร้างเสริมภาวะผู้นำ (Leadership)
: การทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรมกลุ่ม
: Walk Rally
: Workshop – การสอนงาน
: หลักการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่สำหรับผู้จัดการ-ผู้บริหาร (HR Management for Non-HR)

หัวข้อการบรรยาย

: หลักการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่สำหรับผู้จัดการ-ผู้บริหาร (HR Management for Non-HR)
: กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน – ผู้บริหาร
: การกำหนดและเขียนใบพรรณนาลักษณะงาน (Job Description)
: Workshop - การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสมัยใหม่เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
: การจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency)
: การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
: ฯลฯ

HR & Business Consulting

BPIT HR & Business consulting services help organizations (both state enterprises and private sectors) around Thailand confront complex business challenges head-on. Our experts provide solutions for organizations in

1. HR Consulting

: 1.1 HR Competency Development (Core Competency/ Management Competency/ Functional Competency)

: 1.2 HR Development Plan (IDP – Individual Development Plan/ Training Roadmap)

: 1.3 KPIs/ BSC (Balanced Scorecard)

: 1.4 Career Path & Salary Structure

: 1.5 Successor Plan

: 1.6 Manpower Planning

: 1.7 Employee Relations Management

2. Business Consulting

: 2.1. Organization Development

: 2.2. Corporate Strategic Planning

: 2.3. Sales Development


Consulting Experience

Consulting Experience

State Enterprise

Liquor Distillery Organization Excise Department
: Manpow Planning and Orgnization Department
: KPIs
: Core Competency
: Functional Compentency
: Salary Structure
: Training roadmap

Consulting Experience

State Enterprise

Software Industry Promotion Agency (Public Organization) – Thailand : SiPA – Corporate Strategic Plan and KPIs (Corporate Objectives/ Functional KPIs/ Individual KPIs for all staffs) **SiPA’s Corporate Plan got the perfect score of 5 from TRIS Rating Co.,Ltd (Thai’s Government had hired TRIS to make performance rating for all government departments & agencies)
Public Warehouse Organization; The Ministry of Commerce - Thailand
: Functional Competency for all Staffs
: Corporate Strategic Plan and Corporate Action Plan

Consulting Experience

Private Sector

TIPCO Foods Public Co.,Ltd : Penetration into Traditional Trade Channel
Kangzen Kenko Co.,Ltd (MLM Business) : Business Plan base on Management by Objectives (MBO) Concept
NIFCO (Thailand) Co.,Ltd : a Japanese auto parts manufacturer/ located at Amata Nakorn Industrial Estate – Chonburi, Thailand) – Project

Consulting Experience

Private Sector

Bangkok Glass Public Co.,Ltd : Glass & plastic bottle manufacturer – Review Job Description and Job Specification of all positions
Sahadharawat Co.,Ltd Can Manufacturer : HR Competency/ Career Path/ Salary Structure/ Performance Measuring System
Narai Superbag Co.,Ltd : Paper bags and packaging manufacturer – Review all areas of HR

Training Instructor Experience

: Creating Corporate Strategic Plan
: Workshop – Setting KPIs
: Workshop – Setting Balanced Scorecard for managing Firm’s Performance
: Workshop – Making Action Plan
: Creating an Effective Business Plan base on MBO Concept (Management by Objectives)
: Effective Planning
: Selling Technique/ Professional Salesman
: Basic Costs Reduction in Factory

Training Instructor Experience

: 5S
: Advance 5S (create 5S standard for all working areas and 5S audit processes)
: Workshop – Enhance Leadership Skills
: Team Building by Group Activities
: Walk Rally
: Workshop – Professional Coaching
: HR Management for Non-HR Manager

Training Instructor Experience

: Writing an Effective Job Description
: Labor Laws for Supervisors & Managers
: Writing an Effective Job Description
: Proactive Labor Relations Management
: Workshop – Creating a Competitive Salary Structure
: Workshop – Creating Competency-based HR System
: Etc.