บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร

In-house Training


บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด (BPIT)

ให้บริการฝึกอบรมแก่องค์กรต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมมาเกือบ 10 ปี โดยเน้นเฉพาะหลักสูตรฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจริงจากการทำงานในเรื่องนั้นๆ เราตระหนักดีว่าเพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายธุรกิจ องค์กรควรจะต้องฝึกอบรมให้ความรู้-เพิ่มทักษะให้แก่พนักงาน สร้างแรงจูงใจ ให้การศึกษาเรื่องแนวโน้มธุรกิจ-เครื่องมือในการบริหารงานใหม่ๆ-เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น มีผลการวิจัยทางวิชาการที่ยืนยันชัดเจนว่าประสิทธิภาพในงานเพิ่มมากขึ้นจากการฝึกอบรม โดยพนักงานที่ทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดียวกันนั้น จากการศึกษาพบว่าพนักงานที่ได้รับการอบรมอย่างเป็นทางการจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าพนักงานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม 230% ทีเดียว

: จุดเด่นของเรา

 • ค่าบริการที่ถูกกว่า แต่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
 • เราให้บริการงานฝึกอบรม-พัฒนาบุคลากรยาวนานมา 10 ปี
 • เรามีประสบการณ์ให้บริการงานฝึกอบรมกับหลากหลายธุรกิจ ทำให้เราเข้าใจธุรกิจทุกประเภทเป็นอย่างดี
 • เรามีทีมงานคุณภาพที่พร้อมจะจัดการเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้แก่ลูกค้าได้ทุกเมื่อและทุกสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ
 • เรามีบริการติดตามผลสำเร็จของการฝึกอบรม-สัมมนาให้แก่ลูกค้า

: บริการด้านการพัฒนาบุคลากรของเรา

 • การหาความจำเป็นในการอบรม (วิเคราะห์ความจำเป็นทั้งจากด้านองค์กรและจากความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคล)
 • จัดทำแผนฝึกอบรม-แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • จัดทำมาตรฐานสมรรถนะ (Competency) ของพนักงานแต่ละบุคคล
 • ทดสอบสมรรถนะ (ทักษะ-ความรู้-ความสามารถ ตามมาตรฐาน Competency) เพื่อดูว่าพนักงานแต่ละคนมีสมรรถนะผ่านมาตรฐานแต่ละเรื่องหรือยัง **ซึ่งหากยังไม่ผ่านก็จะเป็น Training Needs ของพนักงานคนนั้น
 • บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในทุกหัวข้อ

ประวัติ อ.รุ่งนิกร สุมงคล

BPIT holdings Co.,Ltd

BPIT has been an accurate hands-on training provider for almost 10 years and has worked with all major industries. We try our best to support our clients’ business objectives. Training staffs, keeping them motivated and up-to-date with the industry trends, new management tools and new technologies are essential to achieving your business goals. Research shows that productivity increases while training takes place. Staff who obtains formal training can be 230% more productive than untrained colleagues who are working in the same roll

: Why us?

 • Cheaper Fee while maintaining international standard processes and quality
 • Has been in Training business for almost 10 years
 • Has worked with numerous industries
 • Can provide services when and where you want
 • Can provide you and your staff with ongoing support

: Our Services

 • Assessing Training Needs (identifying both business needs and employee needs)
 • Establishing Annual Training Plan
 • Establishing Competency Standard of all staff levels
 • Skills Assessment of your staffs (to find gap between current skills & knowledge and sets of competency standard)
 • n-house Training Courses

Profile of Ajarn Rungnikorn

1

Workshop - การกำหนด KPIs สำหรับฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร

ระยะเวลา 1 วัน

2

Workshop - การกำหนด BSC (Balanced Scorecard) สำหรับฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร

ระยะเวลา 1 วัน

3

Workshop - วางแผนธุรกิจ/วางแผนยุทธศาสตร์องค์กรด้วยระบบ MBO

ระยะเวลา 1 วัน

4

Workshop - การจัดทำ Action Plan (แผนปฏิบัติการ) อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา 1 วัน

5

Workshop - การแก้ปัญหาในงานด้วยผังก้างปลา (Fishbone Diagram) และ 8D Report

ระยะเวลา 1 วัน

6

Workshop - การเขียนรายงานและจดหมายธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา 1 วัน

7

การบริหารองค์กรด้วย OKRs

ระยะเวลา 1 วัน

8

การจัดการความรู้ (KM) สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ระยะเวลา 1 วัน

9

5ส ขั้นสูง (การจัดทำมาตรฐานพื้นที่ และเทคนิคการตรวจ 5ส)

ระยะเวลา 1 วัน

10

Leadership (จิตวิทยา การมอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน อย่างมีประสิทธิภาพ)

ระยะเวลา 1 วัน

11

สร้างเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรมกลุ่ม

ระยะเวลา 1 วัน

12

HR for Non-HR (หลักในการบริหารคนสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหาร/ ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน)

ระยะเวลา 1 วัน

13

Workshop – การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
**สำหรับองค์กรที่ต้องการทำโครงสร้างเงินเดือนให้เป็นระบบ**

ระยะเวลา 1-2 วัน

14

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่และเทคนิคในการปรับค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน

ระยะเวลา 1 วัน

15

Workshop - การกำหนดและเขียน Smart Job Description

ระยะเวลา 1 วัน

16

Workshop - การจัดทำระบบสมรรถนะ (Competency) และการเขียน Competency Dictionary
**เหมาะกับองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะ-ความรู้ของพนักงานอย่างเป็นระบบ วัดผลทักษะ-ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเป็นรายบุคคล รวมถึงเห็นภาพรวมระดับทักษะ-ความรู้ของคนในองค์กรอย่างชัดเจน**

ระยะเวลา 1 วัน

17

กฎหมายแรงงาน การบริหารวินัยอย่างสร้างสรรค์ และการเขียนหนังสือลงโทษให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ระยะเวลา 1 วัน

18

การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก

ระยะเวลา 1 วัน

1

Enhancing Leadership Skills for Supervisors/ Managers/ Executives

Time Period 1 day

2

Enhancing Leadership Skills by Group Activities

Time Period 1 day

3

HR Management for Non-HR Managers

Time Period 1 day

4

Professional Salesman

Time Period 1 day

5

Workshop - Effective Business Writing

Time Period 1 day

6

Workshop - Train the Trainer in Manufacturing Industry

Time Period 1 day

7

Workshop - Train the Trainer in Manufacturing Industry

Time Period 2 days

8

Job Coaching in Mentoring Style

Time Period 2 days

9

Workshop - Job Assignment Techniques

Time Period 2 days

10

Walk Rally

Time Period 2 days

11

Team Building by Group Activities

Time Period 2 days

12

Workshop - Set KPIs Target of Each Working Unit in Organization

Time Period 2 days

13

Workshop - Business Plan based on MBO Technique (MBO - Management by Objectives)

Time Period 1 day

14

Workshop - Action Plan

Time Period 1 day

15

Basic - Costs Reduction in Manufacturing Industry

Time Period 1 day

16

5S Advanced Level

Time Period 2 days

17

5S – Advanced Level (Set 5S Area Standards/ Inspection Techniques)

Time Period 1 day

18

Constructive Discipline Management for Executives/ Managers/ Supervisors

Time Period 1 day

19

Labor Laws for Executives/ Managers/ Supervisors

Time Period 1 day

20

Proactive Labor Relations Management

Time Period 1 day

21

Workshop – Designing a Modern Salary Structure (For Managers – Executives)

Time Period 1 day

22

Designing a Modern Staff Performance Management

Time Period 1 day

23

Workshop - Writing Effective Job Descriptions

Time Period 1 day

24

Workshop – Designing HR Competency Based Management System

Time Period 2 days

25

Workshop - Identifying Core Competency and Effective Writing of Competency Dictionary

Time Period 1 day