บริการสรรหาพนักงานประจำ (Recruitment)

Recruitment Service

: BPIT Holdings Co.,Ltd

    BPIT ให้บริการสรรหาพนักงานทุกระดับตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ-ผู้บริหาร โดยเราสามารถดำเนินการต่างๆ ตามที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการได้ เพราะเรามีปรัชญายึดหลัก "ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง" เรามีพนักงานมืออาชีพที่คอยช่วยลูกค้าในการกำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจน-เหมาะสมกับงาน และด้วยประสบการณ์ตรงยาวนานในวิชาชีพ พนักงานของเราจะเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้า รวมถึงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น หากท่านใช้บริการของ BPIT แล้วจงมั่นใจว่า นอกจากท่านจะได้ผู้สมัครที่มีทักษะในงานตรงตามต้องการแล้ว เรายังมองไปถึงการคัดเลือกเฉพาะคนที่เห็นว่าเข้ากับองค์กรของท่านได้อีกด้วย

: BPIT Holdings Co.,Ltd

BPIT is a boutique executive search firm customized the needs of each individual client; we work on concept of “Client as Center”. Our local consultants will help you to develop a specific job specification based on your needs and as their highly experienced they will be quick in understanding your corporate culture and your requirements. So, BPIT ensures to offer the right candidates who are not only qualified technically but also fit in well with client’s organization.


: จุดเด่นของเรา

: คัดเลือกคนแบบเฉพาะเจาะจง ทั้งทักษะในงาน-คุณสมบัติ-ความเหมะสมกับองค์กร
: ที่ผ่านมาผู้สมัครของเรามีอัตราผ่านการคักเลือกจากลูกค้าในอัตราที่สูง
: หาผู้สมัครได้อย่างรวดเร็ว (ภายใน 1-2 สัปดาห์เท่านั้นท่านจะได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ)
: ค่าบริการที่ถูกกว่า แต่คุณภาพมาตรฐานระดับเดียวกับบริษัท Recruit ข้ามชาติขนาดใหญ่
: ไม่เก็บค่าบริการล่วงหน้า
: เราช่วยคุณลดความยุ่งยากในการสรรหาคน
: เราเป็นแหล่งที่ดีในการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งงานที่สำคัญๆ

: **ตลอดกระบวนการสรรหาเราจะสื่อสารให้ผู้สมัครและลูกค้ารับทราบความคืบหน้าอยู่ตลอดเวลา**

: Why us?

: Specific Searches
: High success rate
: Quick Response (shortlist will be presented to you within 1-2 weeks from receiving authorization to proceed)
: Cheaper Fee while maintaining international standard processes and quality
: No up-front fee
: Savings in massive recruitment
: Best source for finding filtered candidates


: ขั้นตอนในการสรรหาผู้สมัครงานของเรา มีทั้งหมด 9 ขั้นตอน ดังนี้

1 : ยืนยันความต้องการของลูกค้าอีกครั้งหลังจากได้รับ Job Order แล้ว (เพื่อยืนยันในเรื่องต่างๆ s
2 : เริ่มติดต่อหาผู้สมัครจากแหล่งต่างๆ
3 : ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
4 : สัมภาษณ์ผู้สมัครอย่างละเอียด โดยพนักงานผู้ชำนาญการของเรา
5 : นำเสนอผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์แก่ลูกค้า
6 : ลูกค้าสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร จนได้คนที่ตรงตามความต้องการ
7 : เจรจาต่อรองเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ กับผู้สมัคร
8 : เราจะทำการตรวจสอบประวัติผู้สมัครให้ หลังจากลูกค้าตกลงเงื่อนไขการจ้างกับผู้สมัครแล้ว
9 : ประสานงานกับลูกค้าเป็นระยะๆ เพื่อติดตามการทำงานของผู้สมัครจนกว่าจะมั่นใจว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย

: Each Executive Search assignment is carried in 9 steps.

1 : Pre-search discussion with client (client’s business & culture/ specific requirements/ opportunity remuneration package/ market scan)
2 : Initial contact potential candidates
3 : Candidate’s qualifications examine
4 : Candidates Meeting (conduct by our professional consultants)
5 : Present shortlists to client
6 : Client interviews to select the right candidate
7 : Negotiation in compensation and benefits
8 : Reference checks
9 : Handholding (an ongoing dialogue with both the candidate and the client after begin assignment to ensure both a smooth integration into client’s organization and assure the achievement of performance goals)


: เงื่อนไขการรับประกันผู้สมัคร

BPIT จะรับประกันผู้สมัครเป็นระยะเวลา 90 วัน

: เงื่อนไขการรับประกันผลงานของผู้สมัคร

ในกรณีที่ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือลูกค้าเลิกจ้างภายในระยะเวลารับประกัน BPIT จะสรรหาผู้สมัครทดแทนจนได้คนใหม่อีก 1 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะกรณีที่ (i) เราได้รับค่าบริการครบถ้วนแล้ว (ii) ผู้สมัครคนใหม่ที่ได้รับคัดเลือกมีเงินเดือนและสวัสดิการไม่เกินจากคนเดิม (iii) BPIT ได้รับแจ้งจากลูกค้าทันทีที่ลูกค้าเลิกจ้างพนักงาน แต่ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครคนใหม่ที่ลูกค้าตกลงว่าจ้างมีค่าจ้างสูงกว่าผู้สมัครรายเดิม BPIT จะชาร์จค่าบริการเฉพาะในส่วนเพิ่ม

: Candidate Guaranteed Policy

BPIT provides 90 days guaranteed period for successful placement to the client.

: Performance Guarantee of BPIT

In the event that the recruited candidate leaves your company or be terminated his/her employment within the guarantee period mentioned above, BPIT shall provide a ONE-TIME replacement at no additional costs providing that (i) all invoices for our service fees have been fully settled, (ii) the replacement is for the same benefit level, (iii) BPIT is advised immediately of the termination of his/her employment. An additional fee will be charged if the replacement is for a higher benefit level. However, the minimum service fees as indicated above shall also apply.


Refund Policy

BPIT will endeavor to recruit the replacement within 45 days after we are advised of the termination. Otherwise, BPIT will refund our service fees to you as follows:

Termination after the commencement date of the employment Rate of refund
within 1 - 60 days 40%
within 61 - 90 days 20%

นโยบายคืนเงินค่าบริการ

BPIT จะพยายามสรรหาผู้สมัครทดแทนคนเดิมภายใน 45 วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งการพ้นสภาพพนักงานของผู้สมัครรายเดิม หากไม่สามารถหาคนทดแทนภายในกำหนดได้ ลูกค้าสามารถที่จะขอคืนค่าบริการตามส่วน ดังตารางต่อไปนี้

ผู้สมัครลาออกหรือถูกเลิกจ้างนับตั้งแต่วันเริ่มงาน อัตราเงินคืน
ภายใน 1 - 60 วัน 40%
ภายใน 61 - 90 วัน 20%