ประวัติ อ.รุ่งนิกร

อ. รุ่งนิกร สุมงคล


ผมเรียนนิติศาสตร์ แต่พอจบมาเลือกทำงานด้าน HR ยิ่งทำก็ยิ่งสนุก งาน HR ไม่มีสูตรสำเร็จ เพราะพนักงานแต่ละคน คนแต่ละยุคสมัยไม่เหมือนกัน ดังนั้นการทำงานกับคนต้องคิดเทคนิคใหม่ๆ มากมายอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้วิธีการบริหารจัดการที่เหมาะกับพนักงานแต่ละกลุ่ม พอได้เป็นผู้บริหารองค์กรผมให้ความสำคัญกับคนมาก สิ่งที่ผมอยากเห็นคือพนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขและทำงานเต็มที่ตามความสามารถของตน ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็จะเกิดสภาพ Win-Win (พนักงาน Happy กับงาน องค์กรก็ Happy การที่มีพนักงานที่มุ่งมั่นทุ่เทเต็มร้อย)


ประวัติ

กับงานที่ชอบ


ประวัติการศึกษา

มัธยม - โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

ปริญญาตรี - นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

Mini-MBA - มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท - พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ ม.ธรรมศาสตร์


ตำแหน่งงานปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ : BPIT Holdings Co.,Ltd

อาจารย์พิเศษระดับ : ป.ตรี –โท; ม.ธรรมศาสตร์/ ม.เกษตรศาสตร์

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด


เป็น GM "BigCola"


ประสบการณ์ทำงาน

อดีตผู้จัดการทั่วไป : บริษัท อาเจไทย จำกัด (ผลิตและจําหน่ายน้ำอัดลม “อาเจบิ๊ก โคล่า”)

อดีตผู้จัดการทั่วไป : บริษัท รอยัลฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและจําหน่าย ดังกิ้นโดนัท และเบเกอรี่ “โอปองแปง”

อดีตกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง/กลุ่มบริษัท สุรพลฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

อดีตผู้อำนวยการ : บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

งานด้านสังคม

อดีตกรรมการบริหารแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลสมัยใหม่ (เพชรเกษม)

เป็นผู้ก่อตั้งชมรมบริหารงานบุคคลกรุงเทพฯ (BPM)

เพื่อสังคมสนุกและรู้สึกดี


ผลงาน

แจกขนมเด็กชาวเขา


ที่ปรึกษาภาครัฐ (บางส่วน)

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) – โครงการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์องค์กรและทําเป้าประสงค์การทํางาน (KPI) ของทุกฝ่ายงานและของพนักงานทุกคน **ซึ่ง แผนได้รับการประเมินคะแนน 5 เต็มจากบริษัท TRIS (องค์กรที่กพร.ว่าจ้างมาตรวจสอบ แผนฯ)

องค์การคลังสินค้า - กระทรวงพาณิชย์

 • โครงการจดัทําระบบ Functional Competency ของพนักงานทงั้องค์กร
 • โครงการจัดทําแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเชิงบรูณาการ

องค์การสุรา – กรมสรรพามิต

 • โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังคนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์องค์กร
 • โครงการทบทวนระบบ Core Competency (สมรรถนะหลักที่พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กร ต้องมี)/ Management Competency (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการที่พนักงานในองค์กร ต้องมี) และสายการเติบโตในอาชีพ (Career Path)
 • โครงการทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPIs (เฉพาะ KPIs องค์กร/ KPIs หน่วยงาน)
 • โครงการจัดทําระบบพัฒนาบคุลากร
 • โครงการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ
 • โครงการทบทวนระบบ Functional Competency (สมรรถนะเฉพาะด้าน)

ที่ปรึกษาเอกชน (บางส่วน)

บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) – โครงการขยายตลาดในช่องทาง Traditional Trade

บริษัท คังเซน-เคนโก จำกัด (ธุรกิจ MLM) – จัดทําแผนธุรกิจตามแนว Management by Objectives (MBO)

บริษัท นิฟโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทญี่ปุ่น – ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอตุสาหกรรม อมตะนคร) จัดทําระบบงาน HR ทั้งระบบ

 • HR Competency
 • ระบบประเมินผลการปฏิบตังิานด้วย KPIs
 • โครงสร้างเงินเดือน
 • โครงสร้างการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน); ผลิตขวดแก้วและขวดพลาสติก – จัดทํา Job Description และ Job Specification ของพนักงานทั้งองค์กร

บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด (ผลิตบรรจภุณัฑ์กระป๋อง) – โครงสร้างเงินเดือนและระบบประเมินผล การปฏิบัติงาน

บริษัท นารายณ์ซุปเปอร์แบค จำกัด (ผลิตถุงกระดาษ-ถุงพลาสติก) – โครงสร้างเงินเดือน Competency และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบ่งปันกับเด็กๆ

เปิดหูเปิดตา


หัวข้อการบรรยาย

: การวางแผนธุรกิจและบริหารองค์กรด้วยระบบ MBO – Management by Objectives
: การจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
: Workshop - การกำหนด KPIs ให้กับฝ่ายงานต่างๆ
: Workshop – การจัดทำระบบ Balanced Scorecard
: Workshop - การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
: การวางแผนงาน
: เทคนิคการขาย/ ยอดนักขายมืออาชีพ
: พื้นฐานการลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม
: พื้นฐาน 5ส
: 5ส ขั้นสูง (การจัดทำมาตรฐานพื้นที่ และเทคนิคการตรวจ 5ส)
: Workshop-การสร้างเสริมภาวะผู้นำ (Leadership)
: การทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรมกลุ่ม
: Walk Rally
: Workshop – การสอนงาน
: หลักการบริหารงานบุคคลสมัยใหม่สำหรับผู้จัดการ-ผู้บริหาร (HR Management for Non-HR)
: กฎหมายแรงงานสําหรับหัวหน้างาน – ผู้บริหาร
: การกําหนดและเขียนใบพรรณนาลกัษณะงาน (Job Description)
: Workshop - การจัดทําโครงสร้างเงินเดือนสมัยใหมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
: การจัดทําระบบสมรรถนะ (Competency)
: การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
: ฯลฯ

องค์กรที่เคยไปบรรยาย

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.มาร์ท จำกัด (ธุรกิจค้าปลีก)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด; ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด; ผลิต-ค้าปลีก ค้าส่ง เครื่องประดับอัญมณี
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.มาร์ท จำกัด (ธุรกิจค้าปลีก)
กลุ่มโรงแรมดุสิตธานี
บริษัท สมูท อี จำกัด (Smooth-E); เครื่องสำอางค์
บริษัท ที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไดกิ้น แอร์คอนดิชั่นนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน); ผลิตและจำหน่ายสแตนเลส
บริษัท สยามอินดสัเตรียลคอร์โปเรชนั่ จำกัด; จัดจําหน่ายเครื่องจักรกล
บริษัท พี.เอส.พี.ทรานสปอร์ต จํากัด; ธุรกิจขนส่ง
บริษัท นีสเทิร์น อินดัสตรี้ จำกัด; เฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งออก
บริษัท อาร์.เอส.แคนเนอรี่ จํากัด; ทูน่ากระป๋องส่งออก
กลุ่มบริษัทเกษตรรุ่งเรือง (โรงงานพนมสารคาม)
บริษัท ยูนิตีส้ตีลคอร์โปรชั่น จํากัด; จําหน่ายเหล็กเส้น
บริษัท ครีเอเทลคอม จํากัด; จัดจําหน่ายระบบสื่อสาร
บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จํากัด; ข้าวตราหงษ์ทอง
บริษัท สรุาษฎร์ซีฟู้ดส์ จํากัด; อาหารทะเลสดแช่แข็งส่งออก
บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จํากัด; ผลิตเทป/ CD
บริษัท ไทย-เยอรมนัเซรามิกส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท กะรัต ฟอเซท จํากัด; ผลิตสุขภัณฑ์

เพื่อสุขภาพ


เบอร์นาร์ดเพื่อนเก่า


องค์กรที่เคยไปบรรยาย

บริษัท พัทยาอุตสาหกิจ จํากัด; Garment ในเครือสหพัฒน์ฯ
บริษัท ศริบญุอินเตอร์เทรด จํากดั; ขายจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม
บริษทั อี-บิสสิเนส พลัส จํากัด; ขาย Software
บริษัท สยามนิสทรานส์ จํากัด; ธุรกิจ Logistics
บริษัท อีด้า-เซเว่น ซันส์ จํากัด; เป็น Distributor ของผลิตภัณฑ์ Shell
บริษัท สฟีริค - ทราแฟลการ์ (ประเทศไทย) จํากัด; ผลิตลูกปืนในอุตสาหกรรม
บริษัท ไทยไก้ จํากัด; อุปกรณ์ electronic ด้าน safety
บริษัท กัทส์ อินเวสตเิกชนั่ จํากัด; ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
บริษัท อาเคโบโนเบรค (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท พีแอนด์เอฟ อโกรอินดัสตรี้ จํากัด; เนือ้สุกรสง่ออก
บริษัท สยามอุตสาหกรรมการเกษตร สัปปะรด และอื่นๆ จํากัด (มหาชน)
Rulmeca Thailand Co.,Ltd; ผลิต Roller สําหรับงานอุตสาหกรรม
กลุ่มบริษัท ไทยโพลิเมอร์เลนส์ จํากัด; กลุ่มหอแว่น
บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
บ. เดอะคอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จํากัด; ซีดีจีกรุ๊ป ธุรกิจ IT
Optimal Group – ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
บริษัท ไทยคากินูมา จํากัด; บริการซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สรุพลนิชิเรฟ้ดูส์ จํากัด; ไก่ทอดแช่แข็งส่งออก
บริษัท การ์กั้น (ประเทศไทย) จํากัด; เสื้อผ้าแฟชั่นจากสเปน
บริษัท แดพเปอร์ เจนเนอรัล อะแพเร็ล จํากัด; เสื้อผ้าแฟชั่น
บริษัท ชุ้งค์ ยูไนเต็ด คาร์บอน จํากัด
Siam Family Mart (Thailand) Co.,Ltd Thai Kyowa Biotechnologies Co.,Ltd; โรงงานผลิตกรดอะมิโน
สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง
การกําหนดตัวดัชนีชีวัด (KPIs) สําหรับฝ่ายงานต่างๆ/
การกําหนดและเขียนใบพรรณนา ลักษณะงาน (Job Description) ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บ้านจอมบึง
“เทคนิคการสร้างเสริมภาวะผู้นํา”; ให้กับหัวหน้าภาควิชาต่างๆ ของโรงเรียนเทคโนโลยีภาค ตะวันออก (E-Tech)
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาคมนักทรัพยากรมนษุย์อมตะนคร (ชลบรุี)
ชมรมบริหารงานบคุคลอมตะซิตี้(ระยอง)
ชมรมบริหารงานบุคคลเชียงใหม่
ชมรมบริหารงานบคุคลกรุงเทพ
ชมรมบริหารงานบคุคลยคุใหม่
ฯลฯ


Profile of Ajarn Rungnikorn

Ajarn Rungnikorn Sumongkol


I finished my law degree but I see myself being happy working in HR. Human Resources Management has not standard model which uniformly fit every organization because unique of each staff or generational difference of employee make them differences, so working in HR needs to identify new methods to fit with each group of employee. When I’m a top management in organization, HR is so important to me. I dream to see a “win-Win” organization that all employees are happy and try doing their best all the time in the workplace.


Personal Profile

I love this Job!!


Educational Background

Bachelor’s Degree – Law; Thammasat University, Bangkok, Thailand

Mini-MBA – Burapha University, Chonburi, Thailand

Master’s Degree – Labor & Welfare Development; Thammasat University, Thailand


Current Position

Managing Director : BPIT Holdings Co.,Ltd

Part-time Lecturer for Bachelor’s degree and Master’s degree: Thammasat University/ Kasetsart University – Thailand

Freelance Consultant : to both private and public sectors with focus on management, HR and sales

BPIT Holdings Co.,Ltd


GM "BigCola"


Work Experience

Ex-General Manager – Ajethai Co.,Ltd (Soft drink manufacturer & distributor under brand name “Big Cola”)

Ex-General Manager – Royal Food Service (Thailand) Co.,Ltd : Food services – Dunkin’ Donut and Au Pon Pain Bakery Shop

Ex-Executive Director & Human Resources Director/ Surapon Foods Public Co.,Ltd ; Frozen Seafood Manufacturer & Exporter

Ex-Human Resources Director/ Thai Copper Industries Public Co.,Ltd ; The first & only one Copper Smelter in Thailand

Social Services

Former : A member of Labor Management Committee – The Federation of Thai Industries

The founder of Modern Personnel Club (area of Petchakasem Road, BKK)

The founder of Bangkok Personnel Club (BPM)

Charity (Salakpra Wildlife Sanctuary; Karnchanaburi – Thailand)


Portfolio

Charity (tribal children; Uthaithani)


Consulting Experience : State Enterprise

Software Industry Promotion Agency (Public Organization) – Thailand ; SiPA – Corporate Strategic Plan and KPIs (Corporate Objectives/ Functional KPIs/ Individual KPIs for all staffs) **SiPA’s Corporate Plan got the perfect score of 5 from TRIS Rating Co.,Ltd (Thai’s Government had hired TRIS to make performance rating for all government departments & agencies)

Public Warehouse Organization; The Ministry of Commerce - Thailand

 • Functional Competency for all Staffs
 • Corporate Strategic Plan and Corporate Action Plan

Consulting Experience : Private Enterprise

TIPCO Foods Public Co.,Ltd – Project; Penetration into Traditional Trade Channel

Kangzen Kenko Co.,Ltd (MLM Business) – Business Plan base on Management by Objectives (MBO) Concept

NIFCO (Thailand) Co.,Ltd (a Japanese auto parts manufacturer/ located at Amata Nakorn Industrial Estate – Chonburi, Thailand) – Project; Review all areas of HR (HR Competency/ Career Path/ Salary Structure/ Performance Measuring System/ Corporate KPIs/ Functional KPIs)

Bangkok Glass Public Co.,Ltd; glass & plastic bottle manufacturer – Review Job Description and Job Specification of all positions

Sahadharawat Co.,Ltd (Can Manufacturer) – HR Competency/ Career Path/ Salary Structure/ Performance Measuring System

Narai Superbag Co.,Ltd(Paper bags and packaging manufacturer) – Review all areas of HR (HR Competency/ Career Path/ Salary Structure/ Performance Measuring System/ Corporate KPIs/ Functional KPIs)

Etc

Sharing Foods with children


Travelling


Training Instructor Experience

:Creating an Effective Business Plan base on MBO Concept (Management by Objectives)
: Creating Corporate Strategic Plan
: Workshop – Setting KPIs
: Workshop – Setting Balanced Scorecard for managing Firm’s Performance
:Workshop – Making Action Plan
: Effective Planning
: Selling Technique/ Professional Salesman
: Basic Costs Reduction in Factory
: 5S
: Advance 5S (create 5S standard for all working areas and 5S audit processes)
: Workshop – Enhance Leadership Skills
: Team Building by Group Activities
: Team Building by Walk Rally br> : Workshop – Professional Coaching
: HR Management for Non-HR Manager
: Labor Laws for Supervisors & Managers
: Writing an Effective Job Description
: Workshop – Creating a Competitive Salary Structure
: Workshop – Creating Competency-based HR System
: Proactive Labor Relations Management
: Etc.

Lists of some Clients

The Siam Cement Group (SCG)
PTT Mart Co.,Ltd (Retailer)
Electricity Generating Authority of Thailand - EGAT
Thai Airways Public Co.,Ltd
Disit Thani Hotel Group
Smooth-E Co.,Ltd ; cosmetics
Professional Salesman Course for Nationwide Isuzu Dealers
T.C. Union Global Public Co.,Ltd
Daikin Airconditioning (Thailand) Co.,Ltd
Thai-German Products Public Co.,Ltd; stainless steel fabrication
King Pack Industrial Co.,Ltd; plastic bag manufacturer
Asian Marine Services Public Co.,Ltd; shipbuilding, ship repair
Bureau Veritas Thailand Co.,Ltd – BVQI; conformity assessment and certification services
Tuntex Petrochemicals (Thailand) Public Co.,Ltd
Dreamteam (Thailand) Public Co.,Ltd; MLM Business
Riken (Thailand) Co.,Ltd; PVC Compound manufacturer
MCC Sitthiphol Co.,Ltd; car assembly
C.C. Auto Parts Co.,Ltd
Greater Pharma Co.,Ltd; pharmaceutical manufacturer
Kendall-Grammatron Co.,Ltd; physicians’ & surgeons’ equipment & supplies manufacturer
Saim Industrial Corporation Co.,Ltd; trading of heavy lifting equipments
P.S.T. Transport Co.,Ltd; logistics
Neastern Industry Co.,Ltd; wood furniture manufacturer
R.S. Cannery Co.,Ltd; Tuna -canned
Kaset Rung ruang Group (Phanom Sarakham Factory)

My favorite game “Bball”!!!


With my long-lost friend “Bernard”


Lists of some Clients

Unity Steel Co.,Ltd; trading of steel rod
Createlcom Co.,Ltd; telecommunications service provider
Bangsue Chia Meng Rice Mill Co.,Ltd; producer of jasmine rice under the brand name “Hongthong”
Surat Seafood Co.,Ltd; frozen seafood manufacturer
TDK (Thailand) Co.,Ltd; manufacturer of audio cassette tape, rare-eart magnets, HDD, chip condensors
Thai-German Ceramics Public Co.,Ltd
Karat Faucet Co.,Ltd; sanitaryware & englefield faucets manufacturer
Pattaya Manufacturing Co.,Ltd; garment manufacturing company within Saha Group
Siriboon Intertrade Co.,Ltd; trading of industrial sewing machines E-Business Plus Co.,Ltd; trading of computer software & hardware
Siam Nistrans Co.,Ltd; Logistics (international freight forwarding services/ transportation services/ warehouse management services/ household moving services)
EDA-Seven Suns Co.,Ltd; เป็น distributor lubricants of Shell
Spheric-Trafalgar (Thailand) Co.,Ltd; ball bearing manufacturer
Tyco Co.,Ltd; trading of electronic & safety equipments
Guts Investigation Co.,Ltd; security guard services
Akebono Brake (Thailand) Co.,Ltd
P&F Agro Industry Group; pork-meat processor and manufacturer
The Siam Agro Industry Pineapple and others Public Co.,Ltd; manufacturer of canned pineapple, pineapple juice, fruit toppings & fillings
Rulmeca Thailand Co.,Ltd; manufacturer of industrial roller
Thai Optical Group Public Co.,Ltd
NPC Safety and Environmental Service Co.,Ltd
The Communication Solution Co.,Ltd; IT Solution Business
Optimal Group – Trading of cosmetics
Thai Kakinuma Co.,Ltd; manufacturer of air conditioning equipments & parts & system supplies
Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Co.,Ltd
Surapon Nichirei Foods Co.,Ltd; manufacturer of frozen fried chicken
Gagan (Thailand) Co.,Ltd; international fashion group from Spain under brand ZARA
Dapper General Apparel Co.,Ltd; manaufacturer & trading of garments, leather shoes and accessories for men & women
Schunk United Carbon Co.,Ltd; manufacturer of carbon, graphite, silicon carbide, tungsten carbide and other engineered materials
Siam Family Mart (Thailand) Co.,Ltd
Thai Kyowa Biotechnologies Co.,Ltd; amino acids manufacturing Fisheries Technology Transfer and Development Bureau, Department of Fisheries, Thailand Ministry of Agriculture and Cooperatives
Muban Chom Bueng Rajabhat University (2 in-house training courses; “Setting KPIs” and “Writing Job Description” for Directors, Lecturers and staffs)
Eastern Technology Collage (E-Tech); Leadership In-house Training course for all Head Departments
The Thai Chamber of Commerce
HR Association of Amata Nakorn (Chonburi)
Amata City Rayong HR Club
Chaing Mai Personnel Club
Bangkok Personnel Club
Modern Personnel Club
Etc.